For English scroll down

For English scroll down

done logo.jpg

Omschrijving IES

INNER ENERGETIC SYSTEMS oftewel INNERLIJKE ENERGETISCHE SYSTEMEN  (IES) is uw organisatie voor innerlijke consultatie en transformatie. 

Drie definities van het woord ‘systeem’ als volgt;

  1. Iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd http://www.woorden.org/woord/systeem

 2. Verzameling elementen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd. 


3. Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. http://www.encyclo.nl/lokaal/10273&page=3

 

Het menselijk systeem voldoet absoluut aan de twee omschrijvingen hierboven aangegeven. Het menselijk systeem bestaat uit zichtbare en onzichtbare sub-systemen die allemaal constant in contact met elkaar staan. Er is een constante uitwisseling van informatie tussen de verschillende systemen. De ogen bijvoorbeeld vormen een op zichzelf staand systeem. En wat de mens ziet heeft invloed op het denken. Het denken is een op zichzelf staand onzichtbaar systeem die zich via het systeem van handelen vanuit het onzichtbare vertaalt naar het zichtbare.

 

Deze handelingen hebben weer een bepaald effect op de handelende persoon zelf en op de omgeving. Afhankelijk van de omgeving ontstaat er een bepaalde reactie die mogelijkerwijs terugkomend is. Wanneer er nu steeds een bepaalde zelfde handeling terugkomt, is er sprake van een patroon en patronen bepalen vaak onze levensrealiteit.

 

En onze levensrealiteit kan prettig, pijnlijk of een combinatie van beide zijn waar de een sterker aanwezig is dan de ander. Maar wanneer pijn een overheersend patroon is, vermindert de levenskwaliteit van de persoon; depressie, achteruitgang, onzekerheid, vermoeidheid, onverdraagzaamheid en angst voor het leven kunnen de gevolgen zijn.

 

Onze emoties maken als sub- systemen ook deel uit van ons heel menselijk systeem en onze emoties zijn voelbaar maar helaas onzichtbaar. En de kunst is om de werking van deze onzichtbare sub-systemen eerst zichtbaar te kunnen maken om de werking ervan te kunnen doorgronden, zodat het aanstuurbaar kan worden gemaakt.

 

Het doel is om het persoonlijk niveau te bereiken in uw eigen persoonlijk leven waarbij u emotioneel- en mentaal zelfstandig wordt. Dat houdt in dat u eerst  op een positieve manier leert vertrouwen op- en leert luisteren naar uw eigen innerlijke stem. Op een positieve manier luisteren betekent weer dat u uw omgeving niet schaadt door uw handelen, maar dat u tegelijkertijd uzelf ook niet tekort doet. En in het ergste geval dat u wel zo objectief mogelijk weet aan wie u voorkeur zou moeten geven in geval van onenigheid.

 

IES biedt informatie aan over de systemen van het verstand, lichaam en emoties waarbij deze zodanig gecombineerd kunnen worden dat men een transformatie van een negatieve naar een positieve toestand op lang termijn zou kunnen ervaren.  Deze transformatie kan thuis, in sociale kringen en ook natuurlijk op de werkvloer nodig zijn.

What is IES?

INNER ENERGETIC SYSTEMS or INNER ENERGETIC SYSTEMS (IES) is your organization for Inner consultation and transformation.

Three definitions of the word 'system' as follows;

1. Something that has been set up or organized in a coherent way

 

                                            2. Collection of elements whose mutual relationship is such that this collection can be regarded as a coherent whole.

 

3. A combination of coordinated but otherwise independent parts, each having a function in achieving a common goal. 

 

The human system absolutely meets the requirements of the two definitions described above. The human system consists of visible and invisible sub-systems that are all constantly in contact with each other. There is a constant exchange of information between the different systems. For example, the eyes form a self-sustained system. And what one sees with the eyes has influence on the thought process. The thinking process is a self-contained invisible system that translates the invisible into the visible through the system of action and manifestation.

 

These actions have a certain effect on the person itself and his or hers surroundings. Depending on the surroundings, a certain reaction occurs that possibly will be recurring. This recurring can become a pattern and patterns often determine our reality of life.

And our reality of life can be pleasant, painful or a combination of both in which one can be stronger than the other. But when pain is an element of a predominant pattern, the quality of life of the person decreases; depression, deterioration, insecurity, fatigue, intolerance and fear of life can be all of consequence.

 

Our emotions are also part of our human system as sub-systems and our

emotions can be felt but at the same, they are unfortunately invisible. The mastery is to make these invisible sub-systems visible first, so that one is able to oversee the collaboration of all these systems as a whole, thus making them easier to manage. 

The goal is to reach the personal level in your own personal life where you become emotionally and mentally independent. This means that you learn to trust and learn to listen to your own inner voice in a positive way. Listening in a positive way means that you do not damage your environment through your actions, while not compromising yourself at the same time. 

 

IES offers information about the systems of the mind, body and emotions that can be combined in such a way that one can experience a transformation from a negative to a positive state for the long term. This transformation can be necessary at home, in social circles and naturally in the workplace.